Documents relatius a la Prevenció de Riscos Laborals

 
Com ja sabeu ,  la prevenció és un rotllo, tothom es dedica a fer papers, peró ningú es planteja si el que fa funciona, i per més INRI el pobre que la porta directament a l'empresa sempre està amb el cul enlaire. Per tal de que no us deixin penjats davant d'un jutje teniu sempre que tenir presents que vosaltres sou uns ninnumguis, que no teniu la més mínima capacitat de decisió i que els vostres "wuanes" estan super-informats del que pasa.
Els dos primers són fàcils de complir, però el tercer, ai, cuidadin que us portarà enemigs, per que ja se sap lo que hi ha, peró que et facin conscient.
Aquí mostro una série de documents que encara que són sencills poden ser molt contundents, bueno depent de vosaltres.

  1. Auditotories de seguretat
Oju, aixó consisteix en validar que el maravellós sistema de seguretat que algú o nosaltres hem dissenyat s'aplica i es coneix. cada empresa te que fer el su propi, no val copiar, i te que servir per treure els draps bruts d'una forma sencilla i sense traumes, ja que si no ens fotran a nosaltres, l'enfocament ha de ser formatiu, no punitiu. Una auditoria ha de complir els següents requeriments i estar en tot moment enfocada a la seguretat:
  1. Identificar el auditat, l'auditor i l'activitat que es realitza en l'auditoria.
  2. el treballador disposa de la documentació necessaria
  3. Equips i eines de treball, no estan manipulats i estan en bon estat
  4. EPIS, els te, els utilitza correctament i quan toca.
  5. el treballador es capaç de determinar els riscos a que està expossat i que ha de fer per minmitzarlos
  6. El treballador comunica a l'empresa els riscos importants  i els no controlats
  7. L'activitat la realitza de forma correcta i sense riscos.
    Per colorejar
Aquí teniu tres documents que us poden ajudar:
Per cert les auditories s'han d'analitzar al CSS, valientes, recorda no ets un poli